Edificis di interès storic

OPARE LOCALITÂT EPOCHE AUTÔRS
 Cjastelîr Sedean/Grediscje XV/XII sec.
 Fossâi des Cortinis Sedean e Grediscje XI sec.
 Glesie di S. Zuan Batist Ridincic XII sec.
 Glesie dai Ss. Pieri e  Pauli  (abside) Sedean XVI sec. Pilacorte/G.P. di Spilimberc
 Glesie di S. Stiefin Grediscje XV/XX sec. Pilacorte/Mariani A.
 Gleseute di S. Zorç Grediscje XV/XVII sec. Pilacorte/Tiussi/Begni
 Gleseute di S. Gjirolam Rivis XVI sec.
 Cjase Uarnèl S. Lurinç XVI sec. Tiussi
 Palaç dal Comun
 (za Birarda Manin)
 Sedean XVI/XVIII sec.
 Gleseute di S. Juliane Coder XV sec.
 Gleseute di S. Pieri S.Lurinç XIII sec.
 Gleseute de Madone  dal  Rosari Sedean XVII sec. 
 Glesie di S. Antoni Abât Sedean XVIII sec. Amalteo
 Palaç Venier Grediscje XVII/XVIII sec. Cestari
 Ancone dal Carmin Grediscje 1700 Venier G.P.
 Afresc su mûr de Trinitât
 (Cjase Mazzeri)
 Grediscje 1716 Venier G.P.
 Ancone Venier Grediscje 1730 Tiani
 Afresc su mûr de Fughe in  Egjit (Cjase Moretti)  Grediscje 1770 Cestari
 Capitei de Vie Crucis Grediscje 1748/1925 Mariani A.
 Cjase Turoldo Coder XVII/XVIII sec.
 Glesie di S. Margherite Rivis XVIII sec. 
 Glesie di S. Lurinç S.Lurinç XVIII sec. 
 Glesie di S. Dree Grions XVIII sec. 
 Glesie di S. Martin Turide XVIII sec. 

 Glesie dai Ss. Filip e Jacum

 Coder XV/XVIII sec. 
 Cjampanii svariâts paîs   
 Mulino Rivis XVI/XIX sec. 
 Palaç Cucchini Grediscje XVIII sec.
 Palaç Cecchini
 (za Filande  Giacomelli- Clabassi)
 Grediscje XVIII sec. 
 Palaç Battison
 (za Berghinz)
 Sedean XVIII sec. 
 Fuart Militâr S. Lurinç 1906/10 
 Ancone di S. Antoni abât Grediscje XVII/XX sec. 
 Ancone di S. Dree Grions XIX sec. 
 Afresc su mûr 
 (Cjase Uarnèl)
 S. Lurinç XVI sec. 
 Altris Afrescsi su mûr e
 anconis votivis
 Svariâts paîs  
 Gleseute dal Cimitieri Turide 1894